Manifest

VÝCHODISKA VZNIKU SDRUŽENÍ

MANIFEST SDRUŽENÍ

 • VÝCHODISKA VZNIKU SDRUŽENÍ PRO DIGITÁLNÍ ÚČTENKU 

Na prahu 20. let 21. století se společnost nachází na důležité křižovatce, která ve svých denních procesech propojuje svět analogový a digitální. Sdružení pro digitální účtenky (dále jen jako "Sdružení") vzniká, aby tyto propojovací procesy iniciovalo, akcelerovalo a rozšiřovalo do všeobecného povědomí.

V rámci vztahů, které vznikají v obchodním styku, usiluje Sdružení o šíření digitalizace procesů a toků informací mezi:

 1. Výrobci

 2. Obchodníky/poskytovateli služeb

 3. Zákazníky, resp. uživateli

 4. Poskytovateli platebních a logistických řešení

 5. Infrastrukturními, resp. uživatelskými informatickými prvky, jako pokladní a účetní systémy, platební terminály, elektronické bankovnictví, identifikátory apod.

 6. Dotčenými orgány veřejné správy

 7. Poskytovateli identitních služeb

 8. Významnými profesními institucemi a spolky


Cestou k digitalizaci zamýšlí Sdružení postupný vznik a aplikaci doporučujících, resp. závazných standardů a postupů tak, aby byly vyváženě zohledněny potřeby a zájmy všech dotčených skupin subjektů. Základním požadavkem a východiskem je koncepční a technická integrita, bezpečnostní robustnost, právní kompatibilita, zásady svrchované identity a respektování obchodních a uživatelských zvyklostí.


 • ČLENOVÉ

Členy Sdružení mohou stát všechny subjekty, které jsou obchodně, odborně, technicky, regulačně či z dalších důvodů dotčeny cíli a aktivitami Sdružení.

 1. Výrobci, obchodníci, poskytovatelé služeb, kteří mají o náš koncept Retail 2.0 aktivní zájem.

 2. Významné profesní a odborné instituce a spolky: Hospodářská komora České republiky, Česká fintech asociace, z.s., Česká parkovací asociace z.s.p.o., Český Gastronomický Institut z.s.,

 3. Instituce veřejné a státní správy: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vědy a inovací,

 4. Poskytovatelé platebních a pokladních služeb: např. Dotykačka ČR s.r.o., Red Eggs s.r.o, Up Česká republika s.r.o., 

 5. Fyzické osoby, především odborníci a vizionáři • ZALOŽENÍ A FUNGOVANÍ SDRUŽENÍ

Sdružení má formu zapsaného spolku, jak je definován v ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Členství ve Sdružení je upraveno v několika kategoriích dle míry podpory a zapojení člena do činnosti Sdružení.

Sdružení má za cíl se v první fázi zaměřit na tyto hlavní oblasti.

1. Vytvoření otevřeného Standardu pro digitální účtenku 

Sdružení zahájí přípravu vhodných doporučení a standardů naplňujících jeho cíle, včetně specifikací doporučených metod ukládání informací do metadat vhodných pro digitalizaci účtenek, postupů zajišťujících dostupnost a integritu informací, identitních modelů, pravidel pro editaci a sdílení relevantních dat, vhodných technických protokolů a provozních opatření atd.

2. Změna legislativy

Sdružení bude iniciovat změnu potřebné legislativy tak, aby postupně vzniklo právo zákazníka (plátce) na digitální účtenku, tedy aby obchodníkovi vznikla povinnost zpřístupnit zákazníkovi relevantní údaje o proběhlé transakci, významných souvisejících skutečnostech a vztazích digitálními prostředky.


Sdružení bude vytvářet návrhy vhodných implementačních plánů, a to s důrazem na preferenci modelů, založených v počáteční fázi na dobrovolné aplikaci digitalizačních standardů, vyvážených incentivy. Sdružení bude iniciovat podpůrné analytické studie a ověřovací praktická nasazení zamýšlených standardů a pravidel tak, aby souběžně s legislativou byla k dispozici osvědčená a akceptovaná řešení s vysokým potenciálem hladké adopce.

3. Sdílení dat a informací a stanovení zásad jejich ochrany

Cílem Sdružení je sdílení dat a informací a vytváření praktických postupů, metod, příkladů dobré praxe a pilotních modelů standardů, včetně vytvoření etického kodexu nakládání a monetizace dat a informací. Sdružení bude iniciovat spolupráci s regulátory a státní správou a vytvářet společné pracovní skupiny mezi finančním sektorem a státní správou, aby nastolilo společensky regulatorní konsenzus a nové obchodní a spotřebitelské podmínky reflektující aktuální potřeby všech zúčastněných stran.

4. Zajišťování potřebných infrastrukturních a certifikačních prvků

Efektivní fungování standardů a postupů je nezbytné podpořit vhodnými jádrovými infrastrukturními řešeními, certifikacemi kompatibility, vydáváním identifikátorů apod. Tam, kde nebude k dispozici přiměřené a běžně dostupné řešení poskytované na tržní bázi, se bude Sdružení snažit taková řešení, resp. certifikace, zajistit vlastními aktivitami.

5. Edukace odborné i laické veřejnosti

Sdružení bude aktivně šířit a propagovat informace jednotlivým entitám, jichž se digitalizace dotkne, prostřednictvím vícero komunikačních kanálů (např. sociální sítě, edukační videa, komunikace na odborných platformách apod.) s ohledem na konkrétní cílovou skupinu.


 • ZÁVĚR

Členové se zavazují prosazovat ideje Manifestu Sdružení a implementovat je do svých obchodních aktivit.